Rinen Space
Rinen Space
Rinen Space

About us | เกี่ยวกับเรา

Rinen Space Solution

ริเน็น มาจากคำสองคำ คือ ริ (理) ที่แปลว่า เหตุผล เน็น (念) ที่ความหมายดั้งเดิม
แปลว่า สติ หรือ ปัญญา “ริเน็น” จึงหมายความว่า เหตุผลที่เกิดจากสติหรือปัญญา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากสร้างธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยปรัชญา
ที่ยึดมั่นแนวทางนี้ จนเป็นจิตวิญญาณที่หล่อหลอมคนในองค์กรเข้าด้วยกัน

เราจึงนิยายองค์กรของเราว่า “ผู้ใช้ปัญญาในการออกแบบพื้นที่แห่งความสุข … เราคือ แฮปปี้ โซลูชั่น!”

ริเน็น มาจากคำสองคำ คือ ริ (理) ที่แปลว่า เหตุผล เน็น (念) ที่ความหมายดั้งเดิม แปลว่า สติ หรือ ปัญญา “ริเน็น” จึงหมายความว่า เหตุผลที่เกิดจากสติหรือปัญญา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากสร้างธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยปรัชญาที่ยึดมั่นแนวทางนี้ จนเป็นจิตวิญญาณ
ที่หล่อหลอมคนในองค์กรเข้าด้วยกัน

เราจึงนิยายองค์กรของเราว่า “ผู้ใช้ปัญญาในการออกแบบพื้นที่แห่งความสุข … เราคือ แฮปปี้ โซลูชั่น!”

Blog | บทความ